Ahmed Hamdî Şirvânî Kitaplari

AHMED HAMDÎ ŞİRVÂNÎ

Günümüz Azerbaycan sınırları içindeki Şirvân bölgesinin merkezî idare şehri olan Şemâhî’de doğdu. Doğum tarihi hakkında 1828/1243 ve 1831/1247 olmak üzere iki farklı rivâyet vardır. Müderris Abdullah Efendi’nin oğlu olan Ahmed Hamdî ilk eğitimin Şirvân’da aldıktan sonra müderris olarak göreve başladı. 1855 yılında İstanbul’a göç etti ve eğitimine burada devam etti. Arapça ve Farsçanın yanında Fransızcayı da iyi derecede öğrendi ve her üç dilde çeviriler yaptı. Bazı okullarda muallimlik ve değişik kademelerde memuriyet ile idarecilik yapmış bir âlim ve bürokrattır. Ahmed Hamdî Şirvânî 13 Cemâziyelevvel 1307’de (4 Ocak 1890) İstanbul’da vefat etti ve Eyüp kabristanına defnedildi.

Başlıca Eserleri: 1. Levâmi‘u’d-Dekāik fî Tercemeti Mecâmi‘i’l-Hakāik 2. Mukaddime-i Mantık 3. Türkçe Muhtasar Usûl-i Fıkıh  4. Seyahatnâme 5. Tercüme-i Makāmât-ı Harîrî 6. Usûl-i Coğrafya 7. Makāletü’l-Urefâ fî Mesâili’l-Hükemâ

Levâmi‘u’d-Dekāik fî Tercemeti Mecâmi‘i’l-Hakāik: Mecâmi‘u’l-Hakâik Tercümesi, 2017 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.