Ali. b. Bâlî Kitaplari

ALİ b. BÂLÎ

934’te (1527-28) doğdu. Ulemâdan Alanyalı Uzun Bâlî Efendi’nin oğludur. Bazı medreselerde müderrislik yaptı. Bir ara Manisa müftüsü olan Ali Çelebi 1583 yılında Maraş kadılığına tayin edildi; ertesi yıl orada öldü. Mezarı Alâüddevle Camii avlusundadır. Sessizliğinden ve yumuşaklığından dolayı “munuk, mınık” veya “manık” ve Ahîzâde Efendi neslinden gelmesinden dolayı “hısım” lakaplarıyla da anılmıştır.

Başlıca eserleri: 1. el-‘İkdü’l-Manzûm fî Zikri Efâdıli’r-Rûm 2-Hayrü’l-Kelâm fi’t-Tekassî ‘an Aglâti’l-‘Avâm 3. Nâdiretü’z-Zemen fî Târîhi’l-Yemen 4. Şerh-i Miftâh

 el-‘İkdü’l-Manzûm fî Zikri Efâdıli’r-Rûm: Ali b. Bâlî’nin Şakâ’ik Zeyli, Başkanlığımız tarafından 2018 yılında yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)