Âşık Muhammed b. Ömer el-Hanefî Kitaplari

ÂŞIK MUHAMMED B. ÖMER EL-HANEFÎ

16. yüzyıl ulemasından olan Âşık Muhammed, Hafız Rûmî lakaplı Amasyalı Ömer Efendi ile Heratlı bir annenin çocuğu olarak 1543 yılı civarında Medine’de dünyaya gelmiş ve hayatını burada geçirmiştir. Farsça konuşan bir aile içinde doğup yetişen, Arapçayı çocukluk döneminde Medine’de ve Türkçeyi de yirmili yaşlarında yine Medine’de Türk arkadaşlarından öğrenen Âşık Muhammed, tahsilini tamamladıktan sonra Medine’de müderrislik yapmış ve bu arada değerli eserler hazırlamıştır. Onun genellikle tercüme ve şerh türünde kaleme aldığı çalışmalar arasında meşhur muhaddis, fakih ve tarihçi Semhûdî’nin Medine tarihine dair eserini Türkçeye tercüme ederek hazırladığı Hulâsatü’l-Ahbâr, bu eserin özetini çıkardığı İhtisâru’l-Hulâsa, Mekke tarihine dair bir eserin Türkçe tercümesi olarak ortaya koyduğu Ahbâr-ı Mekkiyye ve İmam Tirmizî’nin eş-Şemâ’ilü’n-Nebeviyyesi üzerine yazdığı Şerh-i Şemâ’il-i Tirmizî gibi eserler bulunmaktadır. Osmanlı aydın kimliğinin kendi döneminde Medine’deki önemli temsilcilerinden olduğu anlaşılan Âşık Muhammed 1614’ten sonraki bir tarihte vefat etmiştir.