Ebû Bekir er-Râzî Kitaplari

EBÛ BEKİR er-RÂZÎ

251 (865) yılında Rey’de doğdu. Gençlik döneminde edebiyat ve felsefe ile ilgilenen, şiir yazan, ud çalıp şarkı söyleyen, sakalı bıyığı çıktıktan sonra, ‘‘Artık mûsiki ile uğraşmak yakışık almaz’’ diyerek bundan vazgeçen bir şahsiyettir. Hipokrat ve Galen’den sonra tıp ilmine önemli katkılar yapmıştır. Hayatını kuyumculukla kazanırken bu meslek onda kimyaya karşı merak uyandırmış, kurduğu laboratuarda kimya deneyleri yaparken ortaya çıkan gaz ve buharlar sebebiyle gözleri rahatsızlanmış, bu rahatsızlığı ömür boyu sürmüştür. Kimlerden tahsil gördüğüne dair yeterli bilgi yoktur. Tahsil için uzun bir seyahate çıkmıştır.  Otobiyografi mahiyetindeki eserinde, gençliğinden beri ilme tutkulu olduğunu, bu uğurda vaktini harcadığını, tanımadığı alimleri tanımaya ve okumadığı kitapları okumaya karşı üstün bir gayret gösterdiğini ve sabırlı çalışmalarıyla 20.000 varaktan fazla yazı yazdığını belirtmektedir. Başta tıp ve felsefe olmak üzere çağının geometri dışındaki tüm ilimlerinde eser vermiştir.

Başlıca Eserleri: 1. et-Tıbbü’r-Rûhânî  2. es-Sîretü’l-Felsefiyye 3. Makāle fîmâ ba‘de’t-Tabî‘a 4. Makāle fî Emârâti’l-İkbâl ve’d-Devle 5. Ahlâku’t-Tabîb

et-Tıbbü’r-Rûhânî, es-Sîretü’l-Felsefiyye, Makāle fîmâ ba‘de’t-Tabî‘a, Makāle fî Emârâti’l-İkbâl ve’d-Devle, Ahlâku’t-Tabîb üç ilave metinle birlikte 2016 yılında Başkanlığımız tarafından Felsefe Risâleleri başlığıyla yayımlanmıştır.