Fahreddin er-Râzî Kitaplari

FAHREDDİN er-RÂZÎ

Hicri 543 (1149) ya da 544 (1150) senesinde Büyük Selçuklu Devleti’nin başşehri olan Rey’de doğdu. Fahreddin’in ilk hocası, Begavî’nin yanında yetişen ve kelâm ilmine dair Gâyetü’l-Merâm adlı eseriyle tanınan babası Ömer’dir. Babasının vefatından sonra zamanının bazı mühim âlimlerinden dersler almaya devam etti. Kemâleddin es-Simnânî ve Mecdüddin el-Cîlî en önemli hocalarıdır. Üstün zekâsı, güçlü hâfızası, etkili hitabeti ve ilme ve araştırmaya duyduğu merakla tanınan ve yaşadığı yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Fahreddin er-Râzî kelâm, fıkıh usulü, tefsir, Arap dili, felsefe, mantık, astronomi, tıp, matematik gibi çağının hemen bütün ilimlerini öğrenip bu alanlarda eserler vermiştir. Fahreddin er-Râzî’nin üne kavuşmasında yaptığı ilmî seyahatlerin de büyük payı vardır. Gittiği yerlerde pek çok âlimle tanışmış, değişik mezheplere ve bidat ehli fırkalara mensup kişilerle münâzaralar yapmıştır. Mâtürîdî âlimlerinden Nûreddin es-Sâbûnî ile yaptığı münâzaraları meşhurdur. Hayatının son yıllarını Herat’ta geçirmiş; bir yandan eserlerini telif ederken öte yandan sayıları 300’ü aşan talebe yetiştirmiştir. 1 Şevval 606’da (29 Mart 1210) Herat’ta vefat etmiştir. Hayatının ilk döneminde fakir olmasına rağmen son döneminde muhafızlar tarafından korunacak derecede büyük servete sahip olmuştur. Ayrıca oldukça cömert olduğu da ifade edilmektedir.

Başlıca Eserleri: 1. Mefâtîhu’l-Gayb 2. el-Mahsûl 3. el-Mebâhisü’l-Meşrikıyye 4. Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbîhât 5. el-Metâlibü’l-‘Âliye 6. Muhassalü Efkâri’l-Mütekaddimîn ve’l-Müteahhirîn mine’l-‘Ulemâ ve’l-Hükemâ ve’l-Mütekellimîn 7. Me‘âlimü Usûli’d-Dîn 8. Kitâbü’l-Erba‘în fî Usûli’d-Dîn

 

Me‘âlimü Usûli’d-Dîn: Kelâm İlminin Esasları, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.