Hasîrîzâde Elif Efendi Kitaplari

HASÎRÎZÂDE ELÎF EFENDİ

1850 senesinde Sütlüce’deki Hasîrîzâde dergâhında dünyaya geldi. Babası bu dergâhın şeyhi Ahmed Muhtar Efendi’dir. İlk tahsiline dönemin Nakşibendî şeyhlerinden mesnevîhân Hüsâmeddin Efendi’de başladı. Daha sonra Eyüb’deki Şah Sultan mektebini bitirdi. Hoca Fâik Efendi’den Arapça öğrendi.

Sa‘diyye tarikatı şeyhlerinden Yunus eş-Şeybânî’den Şeybâniyye kolunun icazetine mazhar oldu. Şeyh Zafir Efendi’den de Şâzelî tarikatının icazetini aldı. Bayezid dersiamlarından Hâdimîzâde Ahmed Hulûsî Efendi’nin derslerine iştirak etti. Hocasının vefatı üzerine Ahmed Nüzhet Efendi’den ilmî icazet aldı. Yine dönemin meşhur hocalarından Hafız Şakir Efendi ve Büyük Ali Haydar Efendi’den istifade etti. Bursalı Zeki Efendi’den de talik hattını meşk etti. Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi Osman Selâhaddin Dede’den mesnevîhan icâzeti ve Mevleviyye hilâfeti aldı.

Babasından da Sa‘diyye icazeti alan Elif Efendi pederinin hacca gitmesi üzerine vekâleten postnişinlik yaptı. Bu vazifesine babasının vefatına kadar (1901) vekâleten daha sonra tekkeler kapatılıncaya kadar (1925) asaleten devam etti. 1907 yılında bir süre Meclis-i Meşâyıh’a reislik yaptı.

3 Ocak 1927 tarihinde vefat etti. Kabri tekkesiyle Mahmud Ağa Camii arasındaki hazirededir.

Başlıca Eserleri: 1. en-Nûru’l-furkān fî Şerhi Lugati’l-Kur’ân 2. Muhtârü’l-Enbâ fi’l-Hurûf ve’z-Zurûf ve Ba‘zi’l-Esmâ 3. el-Kelimâtü’l-Mücmele fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele 4. İrşâdü’l-Gāvîn bi-Reddi Nazariyyeti Feylesof Darvin  5. Tasrîhu’l-Ümme bi-Tavzîhi Hükmi’s-Salât bi’t-Terceme

en-Nûru’l-Furkān fî Şerhi Lugati’l-Kur’ân: Kur’ân Lügati Başkanlığımız tarafından iki cilt olarak yayımlanmıştır.