Muhyiddin İbnü'l-Arabî Kitaplari

 MUHYİDDİN İBNÜ’L-ARABÎ

Şeyhu’l-Ekber lakabıyla bilinen Muhammed İbnü’l-Arabî 17 Ramazan 560 (28 Temmuz 1165) tarihinde Endülüs’ün Mürsiye şehrinde dünyaya geldi. 568’de önemli bir kültür merkezi ve Muvahhidlerin başkenti İşbiliyye’ye yerleşti. İbnü’l-Arabî tefsir, kıraat, fıkıh, hadis, kelam gibi ilimleri burada tahsil etti. İslam coğrafyasının birçok farklı merkezinde karşılaştığı ulemâdan dersler okudu ve onlardan icâzetler aldı. 

Derûnundaki kapalı kabiliyetleri ortaya çıkarmak maksadıyla on dört ay kadar süren halvet ve sıkı riyazetlerle meşgul oldu. Akabinde baba dostu olan büyük alim İbn Rüşd ile görüşerek elde ettiği bilgiyi onunla paylaştı ve takdirini kazandı. 

Mekke Medine Kudüs başta olmak üzere birçok İslam beldesine seyahat etti ve buralarda ilim tahsil etti. I. Gıyaseddîn Keyhusrev döneminde Konya’ya geldi. O devrin önemli simalarından Evhadüddin-i Kirmanî ile tanıştı. 

İbnü’l-Arabî Şam’da Beni Zekî’lerin konağında 22 Rebiulâhir 638 tarihinde vefat etti. Mezarı Kasıyûn eteklerindedir.

 

Başlıca Eserleri: 1. el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye fî Ma‘rifeti’l-Esrâri’l-Mâlikiyye ve’l-Mülkiyye 2. Fusûsü’l-Hikem 3. el-Cem‘ ve’t-Tafsîl fî Esrâri’l-Me‘ânî ve’t-Tenzîl 4. et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye fî Islâhi’l-Memleketi’l-İnsâniyye 5. Tercümânü’l-Eşvâk 6. Şerhu Hal‘i’n-Na‘leyn

 

Şerhu Hal‘i’n-Na‘leyn: Hal‘u’n-Na‘leyn Şerhi, 2017 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.