Nahîfi Mehmed Efendi Kitaplari

 NAHÎFÎ MEHMED EFENDİ

Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Ispartalıdır. Küçük yaşından itibaren şiir ve yazı yazmaya merak duymuş, ilim ve irfan erbabının sohbetlerine devam ederek bu konuda kendini geliştirmiştir. Tezkiretü’ş-Şu‘arâ müellifi Hasan Çelebi’nin babasının talebesidir. Kadılık yapmıştır. 1018 (1609-10) senesinde vefat etmiştir. Kabrinin Edirnekapısı haricinde olduğu belirtilmektedir.

Cevâhiru’l-Menâkıb: Sokollu Mustafa Paşa’nın Hayatı, 2019 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.