Sadreddin Konevî Kitaplari

SADREDDİN KONEVÎ

Malatya’da 606 (1209) yılı civarı dünyaya geldi. Babası Mecdüddin İshak önemli bir mutasavvıf ve âlim, aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti’nde üst düzey bir yöneticiydi. Sadreddin’in annesinin Selçuklu sarayına mensup olduğu nakledilir. Konevî, dönemin önemli hocalarından ders aldı, dinî ve felsefî ilimler alanında iyi bir öğrenim gördü. İbnü’l-Arabî ile şeyh-mürid ilişkisinden ziyade dostlukları vardı. İbnü’l-Arabî’yle birlikte çeşitli bölgeleri dolaştığı anlaşılmaktadır. Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisiydi. Sadreddin 673 (1274) yılında Konya’da vefat etti ve buraya defnedildi.

Başlıca eseleri: 1. Miftâhu’l-Gayb ve’l-Cem‘ ve Tafsîlühû 2. İ‘câzü’l-Beyân fî Tefsîri Ümmi’l-Kur’ân 3. Şerhu Esmâ’illâhi’l-Hüsnâ 4. el-Fükûk fî Esrâri Müstenidâti Hikemi’l-Fusûs 5. Şerhu Erba‘îne Hadîs 6. el-Mürâselât beyne Sadriddîn Konevî ve Nasîriddîn et-Tûsî

Miftâhu’l-Gayb: Tasavvuf Metafiziği, 2014 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.

 

(Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden özetlenerek alınmıştır.)