Şemsüddîn es-Semerkandî Kitaplari

ŞEMSÜDDİN es-SEMERKANDÎ

Şemsüddin Muhammed b. Eşref el-Hüseynî es-Semerkandî’nin hayatı hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Doğum yeri konusundaki ipucunu Semerkandî nisbesi ve nesebi hakkındaki ipucunu ise Hüseynî nisbesi vermektedir. Burhânuddin en-Nesefî’nin öğrencisidir. Hocende şehrinde vefat etmiştir. Vefat tarihi hicrî 700’ler veya bundan sonraki bir tarih olmalıdır.

Başlıca Eserleri: 1. es-Sahâ’ifü’l-İlâhiyye 2. Eşkâlü’t-Te’sîs  3. Kıstâsü’l-Efkâr fî Tahkîki’l-Esrâr 4. Beşâretü’l-İşârât 5. er-Risâletü’s-Semerkandiyye fî Âdâbi’l-Bahs̱ 6. Şerhu’l-Kıstâs fî ‘İlmi’l-Mikyâs 7. İlmü’l-Afâk ve’l-Enfüs

Kıstâsü’l-Efkâr: Düşüncenin Kıstası 2014 yılında ve İlmü’l-Afâk ve’l-Enfüs: Âlem ve İnsan 2020 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanmıştır.