Seyyid Lokmân Kitaplari

SEYYİD LOKMÂN 

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Devlet kademesinde aldığı görevler, kendi eserlerindeki bazı kayıtlardan ve tayinleriyle ilgili arşiv belgelerinden çıkarılmaktadır. Bunlardan ilki 1563’te Musul’a bağlı Harîr kazasında kadılık yapmasıyla ilgilidir. Eserlerinde künyesini Seyyid Lokmân b. Seyyid Hüseyin el-Âşûrî el-Hüseynî el-Urmevî olarak verir. 1569’da Eflâtûn-ı Şirvânî’nin yerine şehnâmecilik görevine getirilmiş, ilerleyen zamanlarda kendisine Dergâh-ı Âlî müteferrikalığı ve Dîvân-ı Hümâyûn kâtipliği mansıpları da verilmiştir. Yirmi altı yılı aşan şehnâmeciliği sırasında gerek şehnâme gerekse vekâyinâme türünde yazdığı Zafernâme, Şehnâme-i Selîm Hân (Selîm Hânnâme), Şehinşâhnâme, Şehnâme-i Âl-i Osmân, Hünernâme, Zübdetü’t-Tevârîh, Kıyâfetü’l-İnsâniyye fî Şemâ’ili’l-Osmâniyye ve Oğuznâme isimli eserlerinin çoğu kıymetli minyatürlerle süslüdür. III. Mehmed’in tahta geçmesinin akabinde 1595’te görevinden azledilmiştir. Daha önce başlamış olduğu eseri tamamlaması istendiğinden 1596’da Eğri Seferi için orduya katılmışken İstanbul’a dönmüştür. Ancak yaptığı çalışmalar ilgi görmemiş ve kendisine kenar defterdarlığı verilerek merkezden uzaklaştırılmıştır. 1598 tarihli bir kayıttan Mısır’a gittiği anlaşılmaktadır. Hakkındaki son kaydın tarihi, 1601 yılının sonlarıdır.