Seyyid Mehmed Tevfîk Efendi Kitaplari

SEYYİD MEHMED TEVFÎK EFENDİ

İstanbul’da hicri 1229 (1814) senesinde dünyaya geldi. Hafızlığını ikmalden sonra Murad Molla dergâhı şeyhi Mehmed Murad Efendi’nin talebesi oldu.

Mehmed Tevfîk Efendi, tekkede Farsça dersi verme ve hocasının müsait olmadığı vakitlerde Sultanahmet Camii’ne cuma vaazına gitmenin yanı sıra Darülmuallimîn’de Farsça hocalığı yaptı ve Encümen-i Dâniş dâhilî azalığına seçildi.

Mehmed Tevfîk Efendi 4 Receb 1274 (18 Şubat 1858) günü İstanbul’da vefat edip Mesnevihane Camii bahçesine defnedilmiştir.

Başlıca Eserleri: 1. Neş’e 2. Mecmûatu’t-Terâcim 3. Şerh-i Kavâid-i Fârisiyye

Neş’e: Molla Câmî Şiirlerinin Şerhi, Başkanlığımız tarafından 2019 yılında yayımlanmıştır.