LEVÂMİ‘U’D-DEKÂİK FÎ TERCEMETİ MECÂMİ‘İ’L-HAKÂİK

 • Müellif : Ahmed Hamdî Şirvânî
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 091
  MECÂMİ‘U’L-HAKÂİK TERCÜMESİ

  • Yayına HazırlayanHüseyin Örs - Seher Erdem Örs
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Çeviri Yazı
  • Yayın Yılı2017
  • ISBN978-975-17-3997-1
  • Boyut24 x 17 x 2,5
  • Yazma NüshasıSüleymaniye Ktp. Mehmed Asım Bey, No: 51
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  İslam medeniyetinin en önemli ilmî disiplinlerinden biri olan usûl-i fıkıh alanında, fukahâ ve mütekellimin yazım tarzları esas alınarak birçok eser yazılmıştır. Fukahâ metodu esas alınıp mütekellimin metodundan da çokça istifade edilerek yazılan son klasik eser, Ebû Saîd el-Hâdimî’nin Mecâmi‘u’l-Hakâik adlı eseridir. Fıkhî ve tasavvufî kimliğiyle öne çıkan, 18. yüzyılın en meşhur ve etkin âlimlerinde olan Ebû Saîd el-Hâdimî’nin bu eseri, günümüze kadar medreselerin temel ders kitabı olma vasfını korumuştur.
  Eserin önemini gösteren bir örnek sadedinde, Nizâmiye mahkemelerinin hukukçu ihtiyacını karşılamak adına açılan Mekteb-i Hukuk’un ders programına Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecâmi‘u’l-Hakâik dersi eklenmiştir. Bu dersi okutma görevi ise, Mekteb-i Hukuk öğrencilerinin eserden daha fazla istifade etmeleri için bu çalışmaya konu olan eseri Levâmi‘ü’d-Dekâik fi Tercemeti Mecâmi‘i’l-Hakâik adıyla şerhli bir şekilde tercüme eden Ahmed Hamdî Şirvânî’ye tevdi edilmiştir. Şirvânî, öğrencilerin usûl-i fıkhı daha iyi anlayabilmeleri için, eserin sonuna mantık, münâzara ve cedel ilimlerine dair risâleler eklemiştir.
  Hüseyin Örs ve Seher Erdem Örs tarafından Hâdimî’nin öğrencilerine ait olan Mecâmi‘u’l-Hakâik nüshaları esas alınarak tahkik edilen metnin sonuna, Şirvânî’nin usûl-i fıkhın daha iyi anlaşılması için kaleme aldığı mantık, münâzara ve cedel ilimlerine dair risâleler de eklenmiştir. Ebherî’nin cedel ilmine dair Risâletü’l-Bâhire fi’l-Makâleti’z-Zâhire adlı risâlesinin tahkikli metni de Şirvânî’nin tercümesiyle beraber çalışmada yer almıştır.
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00