HADÂ’İKU'Ş-ŞAKÂ’İK (TAKIM 2 CİLT)

 • Müellif : Mecdî Mehmed Efendi
  • 0 Yorum var.
  • Ürün Kodu : 248
  MECDÎ’NİN ŞAKÂ’İK TERCÜMESİ

  • Yayına HazırlayanBilal Alpaydın - Fatih Odunkıran
  • Özgün DiliOsmanlı Türkçesi
  • Yayın Türüİnceleme - Tenkitli Metin
  • Yayın Yılı2022
  • ISBN978-975-17-5389-2 (Tk)
  • Boyut24 x 17 x 7,8
  • Yazma NüshasıSüleymaniye YEK, Ragıp Paşa Nr. 1000
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok fiyatlı
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
  Taşköprîzade İsâmüddîn Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografik eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadarki on padişah dönemini kapsamaktadır. Her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceleyen müellif, eserde top­lam 522 kişinin biyografisine yer vermiştir. Terceme-i hâllerine yer verilen kişiler arasında âlimler, düşünürler, hekimler, şeyhler, müderrrisler, kâdılar, şairler vs. birçok kişi yer almaktadır. Eserde şahısların öğrenimleri, meslekî kariyerleri, ta­lim ve irşad faaliyetlerinin yanı sıra eserlerine de yer verilmiştir.
  Taşköprîzâde, henüz hayatta iken Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye’nin Tükçeye tercüme ve zeyilleri faaliyetleri başlamıştır. Eseri tercüme edenler arasında XVI. yüzyılın önde gelen münşîlerinden olan Edirneli Mecdî Mehmed Efendi de (ö. 1591) yer almaktadır. Hadâ’iku’ş-Şâkâ’ik adını taşıyan tercümesiyle Mecdî,Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye’yi yalnızca tercüme etmekle yetinmemiş, bununla birlikte bazı terceme-i hâlleri esere ekleyip bazılarını çıkararak mevcut biyografilere yer yer ilavelerde bulunmuş, Taşköprîzâde’nin verdiği bazı bilgileri de tashih ederek eseri ikmal edip yeniden tasarlamıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde onun yapmış olduğu tercüme kısmî de olsa bir telif hususiyeti taşımaktadır. Bununla birlikte Mecdî Mehmed Efendi, bu tercümesiyle Osmanlı süslü nesrinin en önemli örneklerinden birini ortaya koymuştur. Mecdî Mehmed Efendi, kaynak metinde olmayan çok sayıda Farsça, Arapça ve Türkçe şiiri tercümesine ilave ederek çalışmasını zenginleştirmiştir. Böylece kaynak eserde olmadığı hâlde Mecdî tarafından eklenen yahut çıkarılan biyografiler ve ilave bilgilerle zenginleştirilen Hadâ’iku’ş-Şakâ’ik bu yönüyle diğer Şakâik tercümelerinden oldukça farklı bir konumdadır.
  Hadâiku’ş-Şakâ’ik’in tenkitli metni Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Ragıp Paşa Nr. 1000, Pertevniyal Nr. 858, Nr. 859, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., A 1596 numaradaki yazmalar esas alınarak ve yer yer 1269 tarihli Matbaa-i Âmire baskısından da istifade edilerek Dr. Bilal Alpaydın ve Dr. Fatih Odunkıran tarafından ayrıntılı bir dizin ile beraber hazırlanmıştır. Mecdî Mehmed Efendi tarafından eklenen ve kaynakları hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen çoğunluğu Arapça-Farsça şiir örnekleri de yüzlerce kaynak taranarak tespit edilmiştir. 
  * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.
  Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00